W tym tygodniu uczymy się (27.02-2.03)

Klasa 0:

 • zwierzęta – ćwiczenia utrwalające
 • piosenka o zwierzętach – „What’s this animal?”
 • historyjka „The Colour Spell 3”

Klasa 1:

 • utrwalenie piosenki „I’ve got a small nose…”
 • utrwalenie słownictwa Unit 6
 • wprowadzenie  nazw jedzenia (rice, pasta, chicken, cheese, milk, water)
 • chant „Rice…”

Klasa 2:

 • utrwalenie słownictwa “House”
 • utrwalenie – chant “In my house there’s…”
 • utrwalenie: “There is …, There are…”
 • wprowadzenie przyimków (prepositions) (on, in, under, behind)
 • odpowiadanie na pytanie – “Where’s…?”

Ogólnopolska kampania Język to podstawa. Ucz się języków.

Podoba mi się pomysł i cele kampanii społecznej „Język to podstawa. Ucz się języków”. Zwraca ona uwagę na potrzebę uczenia się języków obcych przez Polaków i istotną rolę edukacji językowej we współczesnym świecie.

Cele akcji:

 1. Tworzenie klimatu sprzyjającego nauce języków obcych.
 2. Promowanie różnorodności językowej.
 3. Wdrożenie narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka, jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi.

 

 

Zachęcam do przeczytania więcej o akcji http://www.jezyktopodstawa.pl/start/

oraz wyrażenia swojego poparcia http://wspieramkampanie.jezyktopodstawa.pl/

Konferencja wydawnictwa Oxford (11.02)

W dniu 11.02. byłam na konferencji wydawnictwa Oxford. Omówiono na niej jakie umiejętności powinni posiadać uczniowie na zakończenie klasy 3 oraz 6 szkoły podstawowej w ramach nowej podstawy programowej, wprowadzonej do szkół we wrześniu 2009 roku.

3 KLASA:

Słuchanie:

 • rozumie wypowiedzi (rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać)
 • rozumie sens krótkich historyjek, prostych dialogów

Mówienie:

 • zadaje pytania i odpowiada w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wierszyki
 • śpiewa
 • nazywa obiekty
 • bierze udział w mini inscenizacjach

Czytanie:

 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania

Pisanie:

 • uczeń przepisuje wyrazy i zdania

6 KLASA

W ramach kolejnej prezentacji omówione zostały wymagania na koniec klasy 6. We wrześniu 2012 uczniowie klas 4 jako pierwsi rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej i w klasie 6 napiszą egzamin końcowy. Przede wszystkim powiedziane zostało, że od poprawności językowej ważniejsze jest skuteczne porozumiewanie się (skoncentrowanie się na komunikacyjnym aspekcie języka).

Tematyka

Uczeń w klasach 4-6 powinien poznać słownictwo i struktury gramatyczne w następujących tematach: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróże, Kultura, Sport, Zdrowie, Przyroda.

Jak już pisałam kiedyś uczeń na zakończenie szkoły podstawowej powinien opanować język na poziomie A1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Słuchanie:

 • uczeń reaguje na polecenia
 • rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego
 • rozumie ogólny sens prostego tekstu
 • wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
 • rozumie intencje rozmówców
 • rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, sklepie)

Mówienie

 • tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne – opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, opowiada o codziennych czynnościach, przedstawia swoje upodobania i uczucia
 • reaguje w prostych sytuacjach: przedstawia siebie i członków swojej rodziny, podaje swój wiek i miejsce zamieszkania, mówi o swoich upodobaniach, o tym co potrafi robić, co posiada, prosi o informacje, wyraża emocje, prośby i podziękowania.

Czytanie

 • rozumie ogólny sens tekstu
 • wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście
 • rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list, opowiadanie, zaproszenie)

Pisanie

 • opisuje ludzi, przedmioty i miejsca
 • opisuje czynności dnia codziennego
 • przedstawia swoje upodobania i uczucia
 • udziela podstawowych informacji na swój temat
 •  wyraża podziękowania

W tym tygodniu uczymy się (20-24.02)

Klasa 0:

 • utrwalenie nazw zwierząt
 • naśladowanie i odgadywanie nazw zwierząt
 • kolorowanie zwierząt
 • odpowiadanie na pytanie „What’s your favourite animal?”

Klasa 1:

 • utrwalenie odpowiedzi na pytanie „Where’s my sister, brother etc.”
 • zabawa kartami wyciętymi z podręcznika
 • przypomnienie nazw części ciała
 • piosenka „I’ve got a small nose…”

Klasa 2:

 • wprowadzenie słownictwa związanego z domem (kitchen, bedroom, bathroom, living room, hall, door, bed, sofa, window, chair, cupboard, table, wardrobe)
 • wprowadzenie struktur: “There is…, There are…”

Dysleksja – pomoc w nauce

W przypadku zagrożenia dysleksją czy też samej dysleksji ważne jest ćwiczenie z dzieckiem w domu. Poniżej krótki opis, jakie techniki mogą być pomocne:

 • Wykorzystywanie metod multisensorycznych, czyli wymagających użycia wielu zmysłów, szczególnie dotyku i ruchu. Tu przykładem może być odwzorowanie liter (bądź też wyrazów) w piasku, za pomocą plasteliny, w powietrzu.
 • Nauczanie nowego słownictwa z wykorzystaniem flashcards, rysowanie rysunków do słownictwa, łącznie z takimi, gdzie rysunek zawiera w sobie wyraz. Na przykład ogon wiewiórki (squirrel) to litera „s” .
 • Wykorzystywanie w nauce słowniczków obrazkowych (gotowych oraz tworzonych przez dziecko), używanie kolorów (podkreślanie, zakreślanie wyrazów czy też części mowy, zdania). Wykorzystywanie kartoników z wyrazami np. do układania zdań. Co ciekawe przeczytałam również, że lepiej wykorzystywać do ćwiczeń kartki kremowe czy też w jasnych kolorach, gdyż część dyslektycznych dzieci ma problem z czytaniem czarnego druku z białej kartki. Dodatkowo czcionka powinna być duża. Dobrze jest gdy tekstowi towarzyszą ilustracje.
 • W nauce pisania dobrym pomysłem jest pociąganie po śladzie, następnie kopiowanie wyrazów a dopiero później pisanie ich z pamięci.
 • Tworzenie śmiesznych zadań, wierszyków, by ułatwić zapamiętanie zasad. Szukanie wyrazów, które się ze sobą rymują (np. pear-bear, car-star)
 • Odgrywanie historyjek, wcielanie się w role, sprzyja lepszemu zapamiętaniu.
 • Ćwiczenie głośnego czytania w domu, czytanie z podziałem na role, ze zmienianiem głosu.
 • Słuchanie i ćwiczenia z nim związane. Ćwiczenia na literach, dźwiękach, sylabach. Przykładem może być skakanie tyle razy ile wyraz ma liter, czy też samogłosek, wyklaskiwanie sylab przy podziale wyrazu.
 • Uczenie gramatyki w kontekście (nie poprzez suche regułki), dzięki temu uczeń łatwiej będzie mógł zapamiętać struktury.
 • Nauczenie dziecka wykorzystywania przy nauce raczej logiki niż pamięci. Osoby dyslektyczne generalizują, szukają wzorców, dlatego też dobrym pomysłem w nauce jest kategoryzowanie czy też stosowanie map myśli (o tej technice napisze więcej w innym wpisie).
 • Nauczenie dziecka, szczególnie młodszego jak zorganizować przestrzeń do pracy, tak by miało porządek i możliwość skoncentrowania się na nauce.
 • Istotne jest chwalenie i docenianie nawet niewielkich sukcesów.
 • Nauka materiału w małych partiach. Sprawdza się tutaj zasada im mniej tym lepiej. Pozwala to na lepszą koncentrację i zapamiętywanie.

Podsumowując, istotna jest praca w domu – powtarzanie wcześniejszego materiału oraz stosowanie różnorodnych zadań, tak by uczeń się nie nudził i był skoncentrowany. Dodam również, że dysleksja utrudnia naukę języka, ale również dyslektyk jest w stanie opanować angielski (choć oczywiście pewnych błędów nie da się uniknąć). Jeśli Państwa dziecko ma jakiekolwiek problemy w nauce warto konsultować je z nauczycielami, ale nie zapominać również o tym, że bardzo trudno jest być dobrym uczniem bez pracy w domu. Standardowo mało które dziecko potrafi samodzielnie zmotywować się do nauki, szczególnie trudnych dla niego rzeczy. Dlatego tak ważna jest pomoc rodziców.

W tym tygodniu uczymy się (13-17.02)

Klasa 0:

 • utrwalenie nazw zwierząt oraz poznanie nowych (frog, butterfly, bear, rabbit)
 • słuchanie historyki
 • utrwalenie (chant) „What’s this? It’s my mouse.”

Klasa 1:

 • utrwalenie słownictwa związanego z domem oraz nazw członków rodziny
 • Odpowiadanie na pytanie „Have you got a brother or sister?”
 • pytanie „Where’s my…?” „In the bedroom, bathroom etc.”

Klasa 2:

 • utrwalenie omówionego materiału (unit 5)
 • pytanie „What’s your favourite animal?”
 • słuchanie i wykonywanie ćwiczeń związanych z historyjką „Pirates 3”

Dysleksja

Dysleksja to ogólnie rzecz biorąc specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu. Nie zależy od środowiska, w którym wychowuje się dziecko ani od poziomu inteligencji. Jednak w przypadku dysleksji istotna jest rola rodziców oraz szkoły a w szczególności dobór odpowiednich metod nauczania. Wśród przyczyn pojawiają się teorie związane z dziedziczeniem oraz neuropsychologiczne (związane z innym rozwojem półkul mózgowych niż u człowieka bez dysleksji). Każdy przypadek jest inny i powinien być traktowany indywidualnie. Inne mogą też być symptomy oraz ich nasilenie. Objawy dysleksji można zaobserwować już we wczesnym rozwoju dziecka (okres przedszkolny), są one związane głównie z motoryką. W przypadku młodszego dziecka nie mówimy o dysleksji lecz o zagrożeniu dysleksją.

Oczywiście nie piszę tego, żeby doszukiwali się Państwo w swoim dziecku oznak dysleksji. Wydaje mi się, że warto mieć świadomość, czym ona jest i z jakimi problemami się wiąże. W przypadku dysleksji nauka języka obcego może być utrudniona. Co ciekawe dowiedziałam się, że metody stosowane w nauce języków w dużej mierze są pomocne dla dzieci z dysleksją. Dodatkowo wiedząc, że wiele dzieci boryka się z tym problemem (tak jak pisałam w mniejszym lub większym stopniu) nauczyciel może wzbogacić swoje zajęcia o ćwiczenia skierowane do tych uczniów. Uczniowie nie mający tych problemów również na tym nie stracą.

Objawy dysleksji i jej wpływ na naukę języka angielskiego:

 • trudności w zapamiętywaniu. Nauka języka obcego w dużej mierze polega na uczeniu się na pamięć słówek, zwrotów, zasad gramatycznych. Oprócz tego dziecko ma problem w zapamiętaniu poleceń ustnych oraz tych nagranych na płytę.
 • trudności w czytaniu. Przekręcanie słów podobnych graficznie, mylenie linijek tekstu, trudności w zrozumieniu przesłania.
 • trudności w pisaniu, przepisywaniu. Uczeń pomija litery, myli litery o podobnym wyglądzie np. b, d, przestawia litery itp. Ma problemy w zrozumieniu zasad organizacji tekstu oraz stosowaniu akapitów. Nie lubi pisać, woli odpowiedzi ustne.
 • trudności słuchowo – językowe. Wiążą się z trudnościami w wymowie, uczeń często mówi tak jak się pisze lub pisze tak jak się mówi. Nie widzi różnicy w wymowie podobnych wyrazów. Ma problemy w wymowie długich wyrazów.
 • trudności motoryczne. Uczeń w przypadku ćwiczeń ruchowych na przykład myli stronę lewą z prawą. Młodsze dziecko ma problem z właściwym trzymaniem długopisu, ołówka. Słabo operuje nożyczkami.
 • trudności psychofizyczne. Uczeń ma problem z organizacją swojej pracy (jego biurko, stół jest nieporządne, podobnie jak sama praca). Łatwo się dekoncentruje. Ma raczej niską samoocenę (wydaje mi się, że dostrzega, że koledzy są „lepsi” od niego) i niską motywację. Często nie kończy pracy (poza powyższymi przyczynami potrzebuje więcej czasu niż inne dzieci).

Na koniec chciałam jeszcze raz pokreślić, że nawet jeśli do dziecka pasuje część opisanych przeze mnie objawów, nie musi to oznaczać, że ma dysleksję. Przykładowo w początkowej fazie nauki języka dużo uczniów stosuje zasady z języka ojczystego ma trudności z wymową trudniejszych wyrazów lub też pisze wyrazy tak jak słyszy. Takich problemów nie można utożsamiać z dysleksją.

W następnym wpisie napiszę o tym jak pomagać w nauce dziecku mającemu powyższe problemy.

W tym tygodniu uczymy się (6-10.02)

Klasa 0:

 • wprowadzenie i utrwalenie nazw zwierząt (rabbit, fish, dog,cat, bird, mouse)
 • piosenka (chant) „What’s this? It’s my mouse.”

Klasa 1:

 • wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z domem (home, garden, living room, kitchen, bathroom, bedroom)
 • piosenka (chant) „This is the garden…”
 • wprowadzenie nazw członków rodziny (brother, sister, father, mother) – “This is my…”

Klasa 2:

 • utrwalenie nazw zwierząt (elephant, giraffe, tiger, ostrich, tortoise, snake, bear)
 • utrwalenie przymiotników (strong, fast, slow, tall, furry)
 • zadawanie pytań: „Is it big, slow etc?” “Yes, it is”, “No, it isn’t”
 • opisywanie zwierząt